5 August 2017

امشب واقعا احساس تنهایی کردم .تنها رفتم برای خودم چرخی زدم و برگشتم
ولی صبر تا دلت بخواد بسیار
همیشه فکر میکنم کاش خانوادم اینجا بود و سهیم بود در این زندگی ارومو قشنگی که دارم
اما خب...
قسمت ما هم این بود
زندگی ماهم این بود
خوشحالم و شاکر و شکرگذار خدا برای همین چیزی ک دارم
اوایل مهاجرت سخت است و همینطور باید بگذره

ب هرحال امیدوارم روزی این ازادی و لذت از زندگی رو با خانوادم تجربه کنم