2 August 2017

Hallo

Guten Abend

اینروزها در تلاش برای کاریابی میگذرد.برای تهیه مخارج و اجاره خانه


منتظر شروع کلاس زبان و سپس ورود به دانشگاه


ترجیح میدهم کاری که اکنون میخواهم صرفا برای مخارجم پیدا کنم همراستا باشد با کاری ک تصمیم دارم برای اینده ام بکنم.یعنی فعالیت در حوزه مارکتینگ یا توریسم


ب هرحال اینروزها به کاریابی در وبسایتها و یا دوست و آشنا میگذرد.


بار بزرگی از دوشم برداشته میشود اگر کاری برای تهیه مخارجم پیدا کنم.در اینصورت راحت تر روی زبان,تحصیل و کاریابی ام کار خواهم کرد


در چالش های بزرگی هستم و ماههای اول مهاجرت همین است.تا روی روال بیفتیم زمان میبرد


ساعت 9 شب شده.برویم قدمی بزنیم و فردا مججد کاریابی را ادامه دهیم